Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 hlavnej kontrolórky obce
Príloha dokumenty: