Oznámenie o začatí územného konania- vodovod, kanalizácia

Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. - verejná vyhláška - Dna 5.6.2018 bola podaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu " Liptovský Ondrej, verejný vodovod a kanalizácia - rozšírenie" pre plánované domy v časti obce "Výhoniská".
Príloha dokumenty: